Odstúpenie od zmluvy (formulár)

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

PREDÁVAJÚCI:

 

Verda CORP s.r.o.

IČ: 51 251 027

DIČ: 21 20 648387

so sídlom:

Landererova 8,

Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 123602/B.

 

KUPUJÚCI:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

emailová adresa spotrebiteľa ..............

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

Dátum objednania tovaru /dátum prijatia* ..............

 

Odstúpením od kúpnej zmluvy / zmluvy*  spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*  ..............

 

V.............. dňa ..............

 

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite.